Trang chủ 2019 Tháng Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2019

Lễ kết nạp Đảng viên mới – Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

     Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng...

Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 06,07/01/2019