Lưu trữ hàng ngày: 14/06/2019

Lễ kết nạp Đảng viên mới – Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

      Trong những năm qua, Chi bộ trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết...