Lưu trữ hàng năm: 2019

Lễ kết nạp Đảng viên mới – Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội

     Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng...