SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC

SƠ ĐỒ CHUNG CƠ CẤU TỔ CHỨC


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

  • BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

Thầy Bùi Kiến Thiết

Điện thoại: 0904 456 262

NHIỆM VỤ:

– Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; Tài chính; Phụ trách kế hoạch liên kết đào tạo trong nước, đối ngoại, xây dựng kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn.

– Phụ trách trực tiếp hoạt động các đơn vị:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị.

+ Phòng Kế hoạch -Tài chính.

+ Phòng Giáo dục thường xuyên.

+ Phân hiệu Lạng Sơn.

+ Các cơ sở đào tạo (Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Kạn, Hà Nam…).

+ Trung tâm Hợp tác Đào tạo.

+ Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức và Nghiệp vụ chuyên ngành.

+ Trung tâm Đào tạo Hướng nghiệp Cộng đồng.

+ Trung tâm Học tập Cộng đồng.

+ Trung tâm Đào tạo và Phát triển Cộng đồng.

+ Trung tâm Tin học Cộng đồng Yên Bái.

– Đảm nhiệm các vị trí: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng lương của trường.

– Chủ tài khoản của Trường, ký kết các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng liên kết đào tạo, ký các văn bằng, chứng chỉ đào tạo của trường theo qui định.

– Ký các văn bản đào tạo và các giấy tờ liên quan khác theo thẩm quyền.

– Các nhiệm vụ, quyền hạn khác được thực hiện theo Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thầy Nguyễn Trọng Tiến

Điện thoại: 0913503161

NHIỆM VỤ:

– Trực tiếp điều hành các hoạt động nội chính của Nhà trường, đào tạo, hành chính, quản trị.

– Trực tiếp chỉ đạo các vấn đề về chuyên môn đào tạo trung cấp, sơ cấp, ngắn hạn của trường, Hợp tác đào tạo quốc tế.

– Phụ trách các đơn vị trực thuộc:

+Trường Mầm non Thực hành Phú Mỹ Happy Kids.

+ Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác HS-SV.

+ Khoa Ngoại ngữ và Hợp tác Quốc tế.

+ Khoa Hàn ngữ.

+ Khoa Tạo mẫu và Chăm sóc Sắc đẹp;

+ Trung tâm Tin học Cộng đồng

+ Trung tâm Ngoại ngữ Happy Kids

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị.

– Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội đồng phúc lợi của Trường.

– Đảm nhận nhiệm vụ là phát ngôn viên của Ban Giám hiệu.

– Ký thay Hiệu trưởng các hợp đồng về khoa học công nghệ và các văn bản hành chính khác khi Hiệu trưởng ủy quyền bằng văn bản.

– Các nhiệm vụ, quyền hạn khác được thực hiện theo Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.


  • TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

CHI BỘ ĐẢNG

Bí thư Chi bộ

Thầy Nguyễn Tuấn Giang

Điện thoại: 0972026736

Phó bí thư Chi bộ

Thầy Bùi Kiến Thiết

Điện thoại: 0904 456 262

Ủy viên

Thầy Tạ Đức Phòng

Điện thoại: 0978178136


CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG

Chủ tịch Công đoàn

Thầy Tạ Đức Phòng

Điện thoại: 0978178136

Phó chủ tịch Công đoàn

Thầy Bùi Văn Tiến

Điện thoại: 0912552862

Ủy viên, Chủ nhiệm UBKT

Cô Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 01655087101

Ủy viên

Thầy Nguyễn Duy Hân

Điện thoại: 0982286228

Ủy viên

Cô Đinh Thị Vững

Điện thoại: 0934966688


ĐOÀN THANH NIÊN

Bí thư đoàn trường

Thầy Tòng Văn Vinh

Điện thoại: 0904717333

 Phó bí thư đoàn trường

Cô Đinh Thị Phượng

Điện thoại: 0988909242


  • PHÂN HIỆU ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

Phân hiệu trưởng

Thầy Bùi Kiến Thiết

Điện thoại: 0904 456 262

Trưởng phòng Đào tạo

Cô Phạm Minh Thúy

Điện thoại: 0916356288

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Cô Nguyễn Thị Mến

Điện thoại: 0915269105


  • TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH PHÚ MỸ HAPPY KIDS

Quản lý

 

Thầy Nguyễn Tiến Mạnh

Điện thoại: 0968345683


  • CƠ SỞ ĐÀO TẠO SÓC SƠN

Phụ trách

Thầy Nguyễn Văn Chung

Điện thoại: 0912081216


  • CÁC PHÒNG BAN

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

Trưởng phòng

Thầy Nguyễn Tuấn Giang

Điện thoại: 0972026736


PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Trưởng phòng

Thầy Nguyễn Công Minh

Điện thoại: 0912390145


PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng

Cô Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 01655087101


PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Phó Trưởng phòng

Cô Đặng Thị Phương

Điện thoại: 0987538286


  • CÁC TRUNG TÂM

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Giám đốc

Thầy Bùi Kiến Thiết

Điện thoại: 0904 456 262

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Giám đốc

Thầy Tạ Đức Phòng

Điện thoại: 0978178136

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HƯỚNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

Thầy Nguyễn Duy Hân

Điện thoại: 0982286228

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

Thầy Tòng Văn Vinh

Điện thoại: 0904717333

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

Thầy Nguyễn Văn Chung

Điện thoại: 0912081216

TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG ĐỒNG

Giám đốc

Cô Đinh Thị Thúy Quỳnh

Điện thoại: 0962542460

TRUNG TÂM TIN HỌC CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI

Giám đốc

Thầy Tạ Kim Đường

Điện thoại: 0983127215


  • CÁC KHOA ĐÀO TẠO

KHOA SƯ PHẠM MẦM NON

Trưởng khoa

 

Thấy Nguyễn Tiến Mạnh

Điện thoại: 0968345683

KHOA TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Trưởng khoa

Cô Vũ Thị Thảo

Điện thoại: 0913518805

KHOA HÀN NGỮ

Trưởng khoa

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here