THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 02/7/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 và Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc thành lập trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ trường trung cấp;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT tại phiên họp thứ I, nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 05/3/2018 và Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường,

Nhằm phục vụ việc sắp xếp và cơ cấu lại nguồn cán bộ để phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, ngày 23/10/2019 Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đã ban hành các quyết định về việc miễn nhiệm 05 cán bộ giữ các chức vụ Phó chủ nhiệm khoa và Trưởng bộ môn, cụ thể như sau:

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Số QĐ miễn nhiệm
1 Nguyễn Thị Phương Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Phó chủ nhiệm khoa Số 263/QĐ-TCCĐ
2 Đặng Huyền Tâm Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Phó chủ nhiệm khoa Số 265/QĐ-TCCĐ
3 Vũ Ngọc Cúc Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Trưởng bộ môn phun thêu thẩm mỹ Số 264/QĐ-TCCĐ
4 Nguyễn Thúy Hằng Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Trưởng bộ môn trang điểm nghệ thuật Số 267/QĐ-TCCĐ
5 Phạm Thị Thu Hoa Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp Trưởng bộ môn nối mi nghệ thuật Số 266/QĐ-TCCĐ

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 23/10/2019.

Nhà trường xin thông tin đến các Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan về sự thay đổi cán bộ nêu trên. Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hợp tác và đồng hành cùng Nhà trường trong thời gian tới.

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here