Tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV 2020

     Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV năm 2020 Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đề nghị các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch số 04/KH-TCCĐ ngày 04/02/2020, tạm dừng tất cả các hoạt động dạy học trên lớp của các bậc học mầm non và trung học phổ thông, các lớp trình độ trung cấp, sơ cấp, thường xuyên đến hết ngày 16/02/2020, cụ thể:

  1. Trường Mầm non Phú Mỹ Happy Kids: thông báo lịch nghỉ học tới phụ huynh học sinh, tiếp tục thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực trường học, bếp ăn, phòng học và đồ dùng, học liệu.
  2. Phòng Giáo dục thường xuyên: thông báo cho học sinh lớp văn hóa GDTX cấp THPT tiếp tục nghỉ học theo lịch trên và thường xuyên cập nhật thông tin hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
  3. Các khoa, trung tâm, Phân hiệu Lạng Sơn, Cơ sở đào tạo Sóc Sơn: phối hợp với các đơn vị liên kết đào tạo thông báo cho học sinh trình độ trung cấp tiếp tục nghỉ học theo lịch trên và lập kế hoạch học bù.
  4. Các phòng Quản lý đào tạo và CTHSSV, Hành chính – Tổng hợp, Truyền thông: tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả theo khuyến cáo của Bộ Y tế tới học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, nâng cao nhận thức giữ gìn sức khỏe và tránh lây lan dịch bệnh; Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo các trường hợp có biểu hiện nhiễm bệnh để có biện pháp giải quyết./.
Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Sở LĐTBXH Hà Nội (để b/cáo);

– Sở GDĐT Hà Nội (để b/cáo);

– Lưu: VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 Nguyễn Tuấn Giang

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here