Trung cấp của Trường

Khoa Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp thông báo tuyển sinh các lớp...

     Học ngành Tạo mẫu và Chăm sóc sắc đẹp được coi là nghề vàng trong xã hội hiện nay, bởi cùng với...

Thông báo tuyển sinh trung cấp năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2018         Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND, ngày 02/07/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND, ngày 30/10/2008...

Thông báo tuyển sinh trình độ trung cấp Mầm non hệ chính quy năm...

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI TRƯỜNG TC CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI Số: 78 /TB-TCCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...

Thông báo tuyển sinh đào tạo ngành tiếng Nhật

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hóa, ngôn ngữ và con người Nhật Bản và các bạn có...

Tin Tuyển sinh