Công văn số 557/SLĐTBXH-DN ngày 08/02/2022 về việc cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở GDNN đi học trực tiếp trở lại

Quyết định số 543 – Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/02/2022 phê duyệt sổ tay phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here